Volume 3, Issue 2 (8-2020)                   2020, 3(2): 0-0 | Back to browse issues page

Ethics code: IR.MEDILAM.REC.1397.146

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Azadi A, Mozafari M, Khorshidi A, Rezaiifard Z. The Effect of peer, Mentorship and conventional Teaching methods on learning surgical dressing’s skill of nursing students of Ilam University of Medical Sciences in the academic year in 2017. Journal title 2020; 3 (2)
URL: http://newresearch.medilam.ac.ir/article-1-1133-en.html
Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Ilam University of Medical sciences, Ilam, Iran
Abstract:   (3923 Views)
آموزش پرستاری یکی از راه های افزایش دانش وتقویت مهارت های بالینی پرستاران می باشد که هدف از این آموزش توانمند ساختن افراد جهت سپردن نقش حر فه ای پرستاری و ارتقای سلامت جامعه ی باشد. آموزش پرستاری از دوبخش به هم وابسته نظری وعملی تشکیل شده است و آموزش بالینی که %50 آموزش پرستاری را شامل می شود قلب و هسته آموزش حر فه ای می باشد که باعث می شود دانش نظری با انجام کار درمحیط بالین تلفیق و یکپارچه گردد.
آموزش متداول یا استاد محورنوعی آموزش منفعل است که انتقال اطاعات از استاد به دانشجو می باشد وبه علت آسان بودن ، مناسب بودن برای کلاس های پرجمعیت ، محدود بودن زمان تدریس باعث گردیده که هنوز هم جایگاه خود را در برنامه درسی حفظ کند. اما چون تفاوت های فردی و نیاز های فراگیران ، مشکل گشای و سایر مهارت های شناختی  سطح بالا دانشجویان را مورد توجه قرار نمی دهد و همچنین باعث کاهش رشد خلاقیت دانشجویان شده است در حالی که استفاده از روش های آموزشی نوین و دانشجو محور با عث پرورش خلاقیت و ارتقای یادگیری معنی دار دانشجویان می شود لذا بسیاری از متخصصین ضرورت تغییر یا تکمیل روش های آموزشی متداول را به روش های نوین برای تمرین مراقبت های بالینی یاد آور شده اند. 
 
جهت بهبود کیفیت مهارت های بالینی می توان از روش های آموزشی نوین از جمله روش ویدئویی، شبیه سازی، کاوشگری، همتا، منتورشیپ و...استفاده کرد. در این مطالعه سه روش آموزشی همتا ومنتور شیپ و متداول مورد بررسی و مقایسه قرار خواهند گرفت.
روش آموزشی منتور شیپ، رابطه ی حرفه ای، دانشجو محور، که فرد با تجربه( منتور ) همه مسئولیت ها، حمایت و هدایت فرد با تجربه کمتر( منتی)  را تحت نظارت و بررسی قرار می دهد. دارای مزایای از جمله استقلال کاری، بهبود مهارت های بالینی، مهارت های تصمیم گیری،حل مسئله و...می باشد.
روش آموزش همتا نیز  روشی دانشجو محور، و از روشهای آموزشی بالینی مؤثر است که توسط دانشجویان همتا که از لحاظ آکادمیک برابر یا یکسال یا بیشتر  از کار آموزان تجربه بالینی دارند آموزش داده می شود.
از آنجاییکه مراقبت از زخم و تعویض پانسمان صحیح جهت پیشگیری از عوارض زخم یکی از وظایف اصلی پرستاران است، لذا هدف از این مطالعه تعیین تاثیرآموزش مهارت پانسمان های جراحی به دانشجویان  پرستاری با استفاده از سه روش همتا و منتور شیپ  و متداول می باشد.

 
 مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی است است که جامعه پژوهش آن دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایلام خواهند بود. نمونه های پژوهش شامل 107 نفر می باشد که از میان دانشجویان ترمهای دوم، سوم و چهارم به روش تمام شماری انتخاب می شوند و به صورت مساوی و طبقه ای تصادفی در سه گروه آموزش به روش همتا، آموزش به روش منتورشیپ و آموزش به شیوه متداول قرار خواهند گرفت.
انتخاب همتا از بین دانشجویان پرستاری سال چهارم که حائز بیشترین معدل کل باشند و مهارتهای بالینی آنان توسط مربیان گروه پرستاری و مدیر گروه پرستاری تایید شود، انجام خواهد شد. منتورها از بین پرسنلی که تجربه حداقل دوسال مربیگری بالینی ، صلاحیت علمی مناسب را دارا باشند و توسط  سوپروایز (آموزشی و بالینی) تأیید شوند انتخاب خواهند شد. گروه کنترل(متداول) توسط مربی به همان روال سالهای قبل و روش متداول آموزش داده خواهند شد.
آموزش شامل دو بخش خواهد بود. بخش اول آموزش به همتایان ومنتورها در خصوص روشهای انجام پانسمان و مراقبت از زخم مطابق گاید لاین خواهد بود.  بخش دوم شامل آموزش دانشجویان بصورت گروه های 6الی 7 نفره در 7 جلسه توسط مربی های همتا، منتور و متداول انجام خواهد شد. قبل از مداخله در مورد اهداف پژوهش و نحوه اجرای مداخله اطلاعات کافی در اختیار نمونه ها و مربی های همتا و منتور و مربیان شیوه آموزش  متداول قرار خواهد گرفت.
ابزار گرد آوری داده ها شامل چک لیست مهارت های پانسمان محقق ساخته است که توسط ده تن از اعضای هیئت علمی در رشته های مرتبط روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از تایید توسط یک مربی اصول وفنون پرستاری که از تعلق به گروه ها مطلع نبود ودر آموزش نقش نداشت برای هریک از دانشجویان تکمیل خواهد شد. پس از جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار  spssصورت خواهد گرفت و نتایج اعلام می گردد.
 
     

Received: 2017/10/28 | Accepted: 2018/03/12 | Published: 2020/09/7

Add your comments about this proposal : Your username or Email:
CAPTCHA

Send email to the proposal executer


Rights and permissions
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© 2024 All Rights Reserved | Technology and Research Information System

Designed & Developed by : Yektaweb