دوره 4، شماره 3 - ( پاییز 1400 1400 )                   جلد 4 شماره 3 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.MEDILAM.REC.1398.189

XML English Abstract Print


گروه آموزشی هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
چکیده:   (1333 مشاهده)
آزمون بالینی آسکی ،شیوه ای از ارزشیابی است که در آن دانشجو از ایستگاه های گوناگونی می گذرد و در زمینه ی موضوعات متفاوت ارزیابی شود ، هر ایستگاه در بردارنده ی یک برنامه ی بالینی است که در آن با بیماران مصاحبه می کند یا شامل یک مسئله بالینی است که از داوطلب درخواست می شود آن را تفسیر و حل کند.
عملکرد هر داوطلب را یک ارزیاب در چک لیست ساختار یافته ای که مختص آن ایستگاه تهیه شده علامت می زند. (1)
این آزمون هم مانند سایر روش های ارزشیابی دارای مزایا و محدودیت هایی است، این روش حیطه ی وسیعی از مهارت ها را اندازه گیری می کند. اهداف شناختی ،مهارتی و تا حدودی نگرشی را می سنجد.
نمره گذاری آن دقیق و بازخورد آن آنی است ولی از معایب آن می توان به هزینه بالا ،وقت گیر بودن و ایجاد اضطراب در دانشجو اشاره کرد. (2)
مطالعات نشان می دهد که اضطراب آزمون آسکی تا حد زیادی با زمان آزمون ،پیچیدگی آن و اجرای تکنیک ها و همچنین سردرگمی درباره چگونگی آزمون مرتبط است. (3)
با توجه به این موضوع که یکی از نکات اضطراب دانشجو همین آشنا نبودن دانشجو درباره نحوه برگزاری این آزمون است پس در می یابیم که باید به راهکارهایی  بیشتر پرداخته شودکه در آن به دانشجو درباره فرآیند این آزمون آگاهی بخشی می شود.
در مطالعه ای که در مصر با هدف بررسی تأثیر آزمون آسکی بر دانشجویان پرستاری انجام شده است، داشتن تجربه قبلی دانشجو از شرکت در آزمون آسکی در سال قبل بر نتیجه مطالعه تأثیر گذاشته بود و باعث شده تا دو سوم دانشجویان بیان کنند که این شیوه مناسب بوده است و نسبت به سایر آزمون ها کم ترین استرس را در آن ها ایجاد کرده است. (4) در مطالعه ای که توسط باقری و همکاران انجام شد این آزمون را استرس آور دانسته اند اما این نتیجه متأثر از آگاهی ندادن به دانشجویان،فاصله یک ترم بین آموزش واحد درس با زمان برگزاری آزمون به سبک آسکی بود.(5) 
پس از این مطالعات در می یابیم که هر چه دانشجویان با میزان آشنایی بیشتری با این آزمون رو به رو شوند عملکرد بهتری هم خواهند داشت.
شواهد موجود نشان میدهد در نظام ارزشیابی بالینی دانشجویان پرستاری و مامایی ایران، آسکی  آزمونی روا و پایا می باشد و در راستای عملکرد بهتر  دانشجویان در طی آزمون، برنامه ریزی های دقیق تری قبل از برگزاری آزمون نیاز است.(6)
یک کارگاه آموزشی ، مجموعه ی سازمان یافته ای است که فرصت هایی را برای یادگیری از طریق تفکر،عمل و بحث و تبادل نظر برای افراد فراهم می سازد. 
واژﻩ کارگاه آموزشی ﺑﻪ روش ﺧﺎص ﺁﻣﻮزﺷﻲ اﻃﻼق می ﺷﻮد که در ﺁن ﺗﺪرﻳﺲ رﺳﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎهی و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ رﺳﺪ و ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻓﻌﺎل ﺷﺮکت کنندگان تأکید دارد.
یکی  از وﻳﮋﮔﻲ های کارگاه های ﺁﻣﻮزﺷﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ که اﻓﺮاد ﻣﻲ  ﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن و ﻧﻴﺰ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اهداف ﺧﻮد از ﻧﻈﺮهاو ﺗﺠﺮﺑﻪ دﻳﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎدﻩ کنند. (7)
 که همگی این ها سبب کاهش اضطراب و آمادگی بیشتر دانشجویان برای مواجهه با آزمون آسکی می شود.
واژه‌های کلیدی: بررسی تأثیر برگزاری
     
نوع مطالعه: کارآزمایی بالینی | موضوع پروپزال: عمومي
دریافت: 1398/9/13 | پذیرش: 1398/11/19 | انتشار: 1400/9/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.